star-queue מתן שירות זמין, אנושי ומיידי לגולשים באתר.

star-queue הגדלת המכירות ויחסי ההמרה עד לכדי 40%.

star-queue שיפור איכות השירות ושביעות רצון הגולשים.

star-queue ניהול מס' בלתי מוגבל של שיחות בו זמנית.

star-queue קבלת מידע מלא אודות רצון הגולשים ופעילותם באתר.

star-queue שליטה אקטיבית בתנועת הגולשים באתר באמצעות יזימת שיחה.

star-queue הגדלת המוניטין של האתר בצורה משמעותית.

star-queue מעקב מתמיד אודות ניהול שיחות הצ'אט והיסטוריית השיחות.

star-queue זיהוי גולשים חוזרים, סימון לקוחות מועדפים והבטחת נאמנותם.

star-queue מניעת "בריחת גולשים" בטרם ביצעו הזמנה.

star-queue ניהול סטטיסטי של פעילות האתר ותנועת הגולשים בו.

star-queue ניהול מס' אתרים תחת ממשק אחד.

star-queue חלוקת האתר למחלקות ע"פ תחום לבחירתכם.

star-queue מערך סוכנים מתקדם המאפשר גישה מוגבלת לסוכנים שונים ופרטי תצוגה נפרדים.

star-queue עמידה בעומס גולשים ע"י סינון ומיון הרשימה והודעות אוטומטיות בעלות השהיה.

star-queue ניהול הצ'אט מכל מקום. אפילו מחוף הים.

star-queue התקדמות לשלב הבא באינטרנט.